top of page

Vedtatt på årsmøte 09.04.13 Godkjent i Brønnøysundregistrene 03.05.13

1. Selskapsform og foretaksnavn
Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Ganddal bydelshus SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Medlemskap i samvirkeforetaket kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i form av kontantinnskudd. Til å ivareta samvirkeforetakets interesser avholdes årsmøte. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.

2. Forretningssted
Forretningskontoret er i Sandnes kommune.

3. Virksomhet/formål
Foretaket har til formål å forvalte medlemmenes andelsinnskudd gjennom økonomisk virksomhet, herunder utleie av lokaler og salg av ulike typer arrangement. Overskuddet skal gi Ganddals innvånere et høvelig samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teater- forestillinger, kafé, bibliotek, studierom, idrettslokaler, kontorer etc. Bydelshuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav. Huset disponeres for øvrig slik som samvirkeforetakets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. I tilfelle tvist om bydelshuset blir disponert etter disse regler, fungerer kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger som ankeinstans.

4. Medlemskap, andelsinnskudd og medlemskontingent
Innmelding skjer ved søknad til styret og innbetaling av andelsinnskudd. Styret kan bare nekte medlemskap dersom det foreligger saklig grunn. Medlemskapet kan som hovedregel ikke gå over til et nytt medlem. Styret kan imidlertid, etter søknad, godkjenne overgang av medlemskap. Nye andelsinskudd/medlemskap koster kr. 10.000 pr. andel/medlemskap.
Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Dugnadsarbeid honoreres. Honoraret kan utelukkende brukes til å betale for leie/bruk av lokaler. Styret fastsetter honorarets størrelse. Medlemmer oppnår rabatterte leiesatser avhengig av andelsinnskuddets størrelse fastsatt av styret. 5. Anvendelse av årsoverskudd
Årsoverskuddet overføres til foretakets egenkapital.

6. Styret 
Foretakets styre består av 5 medlemmer samt 1. og 2. varamann som velges av årsmøtet. 
Styret velges for 2 år om gangen. 
Styrets leder velges på årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget. Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer de beslutninger som administrasjonen av bydelshuset gjør nødvendig. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte samvirkelagets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende lagets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift. Styret binder samvirkelaget ved leders eller i dennes fravær nestleders underskrift. 7. Ordinært årsmøte
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd.
- Behandle og godkjenne styrets forslag til medlemsfordeler.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. Til forberedelse til valgene på neste årsmøtet velger årsmøtet en valgkomité med 2 medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Styret foreslår for årsmøtet medlemmer til valgkomiteen. Det holdes ordinært 1 årsmøte. Innkalling til årsmøte skjer gjennom oppslag og at medlemmene tilskrives via e-post. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes omkring 1 måned før årsmøtet avholdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet holdes. Endelig dagsorden sendes ut 1 uke før årsmøtet holdes. Årsmøtet et beslutningsdyktige uavhengig av hvor mange medlemmer som møter. Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen. De medlemmene som ikke er representert på årsmøtet, er bundet av de beslutninger som fattes. Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av styrets leder og to valgte medlemmer (som velges på årsmøtet). Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte eller når 10% av medlemmene krever det. Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag fra medlemmene om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før årsmøtet. 8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Gjenværende midler utover dette skal gå til stiftelse. For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas kreves det minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan likevel oppløsningen eller overdragelse av formuen vedtas hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvortil alle medlemmene er innkalt med minst 1 måneds varsel, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av de representerte stemmer. Årsmøtet skal ved forslag om oppløsning også foreslå hvilken stiftelse samvirkelagets aktiva skal overføres til. Ved vedtak om oppløsning av samvirkeforetaket vedtas også overføring av aktiva til denne stiftelsen.

 

Gamle vedtekter for Ganddal Bydelshus A/L
1 Selskapsform
Ganddal bydelshus A/L er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

2 Formål
Formålet med andelslaget er å reise og drive et bydelshus for dermed å skaffe Ganddals innvånere et høvelig samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teater- forestillinger, kafé, bibliotek, studierom, idrettslokaler, kontorer etc.

Ingen andelshavere kan ha økonomisk interesse av sine andeler utover pålydende.

3 Bruken av huset
Bydelshuset skal stå åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.

Huset disponeres forøvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som huset skal gi plass for. Leievilkårene skal være de samme for alle som bruker huset enten det er andelshavere eller leiere.

De organisasjoner som har flest andeler i huset og som har bidratt mest til reisningen av dette, kan gis en viss fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler.

I tilfelle tvist om bydelshuset blir disponert etter disse regler, fungerer kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger som ankeinstans.

4 Andelene
Andelene i laget kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i form av kontantinnskudd, naturalia og/eller dugnadsarbeid.

Andelshavere har intet ansvar for lagets forpliktelser ut over de tegnede andeler.

Hver andels verdi er kr. 1.000,- (A-gruppen) eller kr. 300,- (B-gruppen). Det føres særskilt protokoll over andelseiere og andelenes fordeling.

A-gruppen dannes av de organisasjoner og institusjoner som har andeler i laget.

B-gruppen dannes av de enkeltpersoner som har tegnet andeler.

5 Overdragelse av andeler
Andeler skal kunne overdras fra andelshaver til ektefelle/samboer, barn, foreldre, eller søsken av andelshaveren uten Rådets samtykke. Overdragelse av andeler skal ellers skje kun ved Rådets samtykke.

Alle overdragelser av andeler skal meldes til styret og umiddelbart registreres skriftlig.

6 Andelslagets besluttende organer
Andelslagets besluttende organer er:
1.    Rådet
2.    Styret.

7 Rådet
Til å ivareta andelslagets interesser velger andelshaverne et råd hvor hvert medlem har 1 stemme.

Til rådet velger andelshaverne innen A-gruppen medlemmer etter følgende regler:

  5 - 25 andeler velger 1 medlem(mer)
26 - 50 andeler velger 2      "
51 - 75 andeler velger 3      "
76 - 100 andeler velger 4    "
over 100 andeler velger 5    "

Representasjonen fra andelshaverne regnes etter antall innbetalte andeler.

Andelshaverne innen B-gruppen har til sammen rett til inntil 6 medlemmer etter samme skala som bestemt for A-gruppen. Medlemmene fra B-gruppen velges på et møte av andelshaverne innen denne gruppen. Styret sørger for innkalling til møtet.
For hvert medlem av rådet velges en personlig varamann. Rådet velges for kalenderåret.

Innen januar måneds utgang må alle valg til rådet være foretatt og skriftlig meldt til andelslagets styre.

8 Rådets møter
Rådet holder ordinært 1 årsmøte. Innkalling til rådet skjer gjennom lokalpressen, ved brev eller oppslag. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes omkring 1 måned før møtene avholdes. Forslag som ønskes behandlet på møtet må sendes styret senest 14 dager før møtene holdes. Endelig dagsorden sendes ut 1 uke før møtet holdes.

Rådet et beslutningsdyktige uavhengig av hvor mange representanter som møter. Rådet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen.

De andelshaverne som ikke er representert på møtene, er bundet av de beslutninger som fattes.

Rådets forhandlinger ledes av ordfører som velges av og innen rådet. Andelslagets styre, revisor og kontrollkomite deltar i rådets møter, men uten stemmerett.

Over forhandlingene føres protokoll som ved møtets slutt leses opp for vedtak og undertegnes av rådets ordfører og kontrollkomite.

9 Rådets årsmøter
Rådets årsmøte er selskapets høyeste myndighet.
Det holdes innen utgangen av mars måned og behandler ordinært følgende dagsorden:

1.    Styrets beretning og regnskap.
2.    Styrets forslag til budsjett for det kommende år samt økonomiske disposisjoner for øvrig.
3.    Valg på styremedlemmer samt formann og kasserer.
4.    Valg av revisor og kontrollkomité.
5.    Andre saker som er oppført på dagsordenen.

Til forberedelse til valgene på neste årsmøtet velger årsmøtet en valg komité med 3 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Styret foreslår for rådet medlemmer til valgkomiteen.

10 Rådets halvårsmøter
Paragraf vedtatt opphevet.

11 Ekstraordinære møter i rådet
Ekstraordinære møter i rådet kan innkalles av styret, eller når andelshaverne som representerer minst 1/3 av andelen forlanger det. På ekstraordinære møter kan bare behandles de saker som er oppsatt på dagsordenen for disse møtene.

12 Styret
Andelslagets styre består av 5 medlemmer samt 1 og 2 varamann. 1. varamann møter fast på styremøtene. Kandidater til styret velges av rådet. Valgkomiteen (se punkt 9) har plikt til å foreslå kandidater til styret. Medlemmer av rådet kan også foreslå kandidater.

Styret velges for 2 år. Av de som er valgt ved første valg, trer 2 ut etter et års forløp, deretter de som har tjenestegjort lengst. 

De nye medlemmer tiltrer straks. Hvis et medlem av rådet blir medlem av styret, inntrer hans varamann som medlem av rådet.

Styrets formann og kasserer velges på årsmøtet i rådet mens nestformann og sekretær velges av og innen styret.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav formannen eller nestformannen, er til stede.

I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende formanns stemme utslaget.

Styret iverksetter rådets vedtak og treffer mellom rådets møter de beslutninger som administrasjonen av bydelshuset gjør nødvendig.

Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen behefte lagets faste eiendommer eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende lagets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift.

Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende medlemmer.

Styret binder andelslaget ved formannens eller i dennes fravær nestformannens underskrift.

13 Forretningsfører, vaktmester og annen arbeidshjelp
Forretningsfører, vaktmester og annen arbeidshjelp ansettes av styret etter at rådet har godkjent opprettelse av slike stillinger. Forretningsfører og vaktmester er direkte underlagt styrets ledelse og kontroll, og vedkommende plikter å rette seg etter pålegg som styret og dets formann gir.

For begge stillinger gjelder instrukser utarbeidet av styret og godkjent av rådet.

14 Regnskap og budsjett
Andelslagets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember. Årsregnskapet og status med revisors og kontroll komiteens påtegning samt forslag til budsjett for følgende driftsår sendes rådets medlemmer sammen med innkallingen til rådets årsmøte.

15 Revisjon og kontrollkomite
Til å ivareta betryggende revisjon av selskapets bokførsel og disposisjoner velger rådets årsmøter en eller flere revisorer med nødvendig fagkunnskap. Revisjonen utføres etter de instrukser som rådet bestemmer. Hvis selskapet har ansatt revisor, velger rådets årsmøte en kontrollkomite på 3 medlemmer som gjennomgår revisjonens anmerkninger og styrets protokoll og avgir innstilling til årsmøtet.

16 Endringer i vedtektene
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

Forslag fra andelshaverne om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før rådets årsmøte.

17 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av andelslaget eller overdragelse av formuen som helhet kan bare fattes på årsmøte i rådet hvortil andelshaverne er innkalt.

For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas kreves det minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget. Er ikke 2/3 av stemmene representert på møtet, kan likevel oppløsningen eller overdragelse av formuen vedtas hvis 2/3 av de møtende på et nytt møte hvortil alle andelseierne er innkalt med minst 1 måneds varsel, stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av de representerte stemmer.

Ved oppløsning skal andelslagets aktiva overføres til en stiftelse. Rådet skal ved forslag om oppløsning også foreslå hvilken stiftelse andelslaget aktiva skal overføres til. Ved påfølgende vedtak om oppløsning i henhold til foregående paragraf, vedtas også overføring av aktiva til denne stiftelsen.

18 Godkjenning av vedtektene
Disse vedtektene er godkjent på årsmøte 17.03. 2010

bottom of page